Обслуговування обладнання

Файл : Бойко.doc (размер : 139,776 байт)

Обслуговування обладнання

На кожному постійному робочому місці повинні бути вироб​ничі і посадові інструкції та інструкції з охорони праці в обсязі, що є обо​в'язковим для даної посади або професії.

Перед початком проведення робіт необхідно перевірити вико​нання вимог підрозділу 5.4 цих Правил, що стосуються наступної роботи.У разі невиконання цих вимог і незабезпечення працівників необхіднимспецодягом, спецвзуттям і засобами індивідуального захисту, працівникине мають права розпочинати роботу — незалежно від того, хто дав їм вка​зівку на її виконання.

У разі появи у процесі проведення роботи будь-якої небезпеки пра​цівники повинні припинити роботу і повідомити про це керівника робіт. Продовжувати роботу дозволяється тільки після усунення виявлених по​рушень.

Обходити та оглядати обладнання дозволяється тільки післяотримання дозволу від оперативних працівників, які ведуть режим роботицього обладнання.

Перебування працівників поблизу люків, лазів, водовказівнихстекол, а також біля запірної, регулювальної та запобіжної арматури і флан​цевих з'єднань трубопроводів, що перебувають під тиском, дозволяєтьсятільки у разі виробничої необхідності.

Не дозволяється ходити по трубопроводах, а також по конст​рукціях і перекриттях, що не призначені для проходу по них, а також спи​ратись і ставати на огородження площадок.

Під час пуску, обпресування та випробовування обладнання ітрубопроводів під тиском поблизу них дозволяється перебувати тількипрацівникам, які безпосередньо проводять ці роботи.

.Під час проведення гідравлічного випробування обладнання у разі підвищення тиску до випробувального перебування працівників на цьому обладнанні заборонено.

Дозволяється проводити огляд зварних швів випробовуваних трубо​проводів і обладнання тільки після зниження випробувального тиску до робочого — без простукування зварних швів.

Працівники, які не беруть участі у проведенні розшлаковування та обдування котла, продування нижніх точок, а також у разі несталих та аварійних режимів повинні бути виведені у безпечне місце.

Працівники будь-якого цеху у разі виявлення свищів у паропро​водах, камерах, колекторах та трубах котла, що не обігріваються, живиль​них трубопроводах і корпусах арматури тощо повинні негайно повідоми​ти про це начальника зміни цеху (блока, району) і керівника (виконавця)робіт — для вжиття необхідних заходів.

Небезпечну зону слід обгородити і вивісити застережні знаки безпеки "Обережно! Небезпечна зона", а біля входу до Неї — заборонний знак без​пеки "Вхід (прохід) заборонено".

Заборонено проводити пуск, випробування і короткочасну ро​боту механізмів або пристроїв за відсутності огороджень або у разі їхньо​го несправного стану. Заборонено також прибирати поблизу механізмів,які не мають запобіжних огороджень.

Під час чищення, прибирання і змащування обертових або ру​хомих частин механізмів не дозволяється перелазити через огородженняабо просовувати за них руки; не дозволяється також намотувати на рукуабо пальці обтиральний матеріал — під час обтирання зовнішньої поверхніпрацюючих механізмів.

Як обтиральні матеріали слід використовувати бавовняні аболляні ганчірки.

Надягати і знімати рушійні паси, а також підсипати каніфольта інші матеріали дід паси і стрічки конвеєрів дозволяється тільки післяповного зупинення обладнання.

В газонебезпечних зонах металеві частини механізмів з пасовими при​водами, де можлива поява статичної електрики, повинні бути заземлені.

Поправляти на ходу рушійні паси, зупиняти вручну обертові ірухомі механізми заборонено.

Перед кожним пусковим пристроєм (крім пристроїв дистанцій​ного керування) електродвигунів напругою більше 1000 В, а також електро​двигунів напругою до 1000 В, якщо вони установлені в приміщеннях з підви​щеною небезпекою або особливо небезпечних, повинні бути діелектричнікилими, а у сирих приміщеннях — ізолювальні підставки.

Брати в руки, торкатись обірваних, завислих, оголених, з по​шкодженою ізоляцією проводів або струмопровідних предметів (дротів,труб, тросів, мокрих вірьовок тощо), що стикаються з цими проводами, атакож наступати на проводи, що лежать на землі чи підлозі, заборонено.

Обладнання, що експлуатується, повинно бути справним і немати несправних або вимкнених пристроїв аварійного вимикання, блоку​вань, захистів та сигналізації.