Облік витрат на оплату праці

Внески до бюджету підприємств за рахунок собівартості продукції

Окрім відрахувань на державне соціальне страхування всі підприємства, незалежно від видів діяльності і форм власності, здійснюють внески до бюджету за рахунок собівартості продукції, до Фонду ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС в розмірі 12% від прибутку споживання і до Державного фонду сприяння зайнятості населення в розмірі 2% (з 1 грудня 1994 р.) від фонду споживання.

Розрахунки підприємства з Фондом ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС відображаються на рахунку 68 “Розрахунки з бюджетом”.

Нарахована сума внесків до Фонду Чорнобиля:

Дт 20, 25, 26, 44

Кт 68

Перерахування внесків:

Дт 68

Кт 51

А до Державного фонду сприяння зайнятості населення “Розрахунки по позабюджетним платежам”.

Нараховані внески до Фонду зайнятості:

Дт 20, 25, 26, 44

Кт 65

Перерахування внесків:

Дт 65

Кт 51

Штрафи, накладені за несвоєчасну уплату цих внесків, відображаються в обліці аналогічно штрафам, нарахованим по внескам на соціальне страхування.

Платіжні доручення на перерахування податків до бюджету, відрахувань на соц.страхування, до Фонду зайнятості подаються в банк одночасано з чеком на отримання готівкових грошей для виплати зарплати.

В И С Н О В К И

Зміни в економіці України за останні роки потребують критичного аналізу стану господарського механізму, особливо одного з найболючіших для кожної людини ключових моментів – оплати праці. За останні декілька років зарплата втратила практично своє справжнє соціально-економічне призначення і не виконує кожну з своїх функцій – відтворювальну, стимулюючу і регулюючу.

По-перше, на стан оплати праці суттєво впливає загальне критичне становище економіки. Міжнародна практика організації оплати праці базується на вимогах, які передбачають виплату працюючим зар.плати, що дозволяє зберегти прийнятий спосіб життя в тому розумінні і на такому рівні, як це прийнято в дійсний час і в даній країні. У зв`язку з цим досягнення високого рівня реальної зароб.плати можливе лише при умові досягнення відповідного рівня економічного розвитку.

Як свідчать результати роботи всіх ланок народного господарства за останні п`ять років, об`єм виробництва і продуктивність праці безперервно знижуються.

По-друге, наявне деформоване відношення до оплати праці в залежності від кваліфікації, складу, відповідальності за виконану роботу, між фізичною і розумовою працею, між виробничою і бюджетною сферами.

Вирішення питань зароб.плати, підвищення рівня життя і соціальний захист населення можливі лише в умовах виходу держави з економічної кризи. Вона пов`язана з фінансовою, кредитною, податковою політикою держави, цінами і потребує термінового розв`язку.

Л І Т Е Р А Т У Р А :

И.Л.Брен, Г.В.Митрофанов “Бухгалтерский учет в торговых организациях и предприятиях”, Київ, “Вища школа”, 1987 р.

Н.М.Ткаченко “Бухгалтерський облік на підприємствах з різними формами власності”; Київ, ВТОВ “А.С.К.”, 1996 р.

Журнал “Посредник” №35, 36, червень-липень 1996 р.

Газета “Праця і зарплата” №13, липень 1996 р.

“Праця і зарплата” № 1, січень 1996 р.

“Праця і зарплата” № 5, березень 1996 р.

Тимчасові вказівки, що до застосування плану рахунків бухгалтерського обліку банків України.