Бухгалтерский учет

Файл : К-р по бухучету.doc

PAGE PAGE 2

МІНІСТЕРСТВО АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ

СУМСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ АГРАРНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

КОНТРОЛЬНА РОБОТА З

БУХГАЛТЕРСЬКОГО

ОБЛІКУ

студента заочного факультету

3 курсу другої групи

“Правове забезпечення АПК”

Шатова Сергія Леонідовича

987159

м. Суми2000 р.

ПЛАН

3

6Класифікація документів

7Визначення повної собівартості реалізованої продукції і визначення фінансових результатів від реалізації

10Список використаної літератури:

Облік процесу заготівлі. Математична модель процесу заготівлі. Обчислення собівартості придбаних засобів виробництва

Завданнями обліку процесу заготівлі є:

правильне і своєчасне оформлення первинних документів на всі операції, пов'язані з надходженням, зберіганням і витрачан​ням предметів і продуктів праці;

контроль за своєчасністю і повнотою оприбуткування, додер​жанням встановлених правил зберігання продукції І матеріалів;

своєчасне виявлення виробничих запасів, які не використо​вуються в господарстві і які доцільно реалізувати для мобілі​зації внутрішніх ресурсів;

систематичний контроль за цільовим використанням предме​тів праці на виробництво відповідно до технічно обгрунтованих норм витрачання;

своєчасне запобігання незаконному і нераціональному ви​трачанню предметів і продуктів праці, виникненню можливих фактів їх псування, нестач І крадіжок;

контроль за матеріально-технічним постачанням, щоб запо​бігти придбанню не потрібних для господарства матеріальних цінностей;

систематичний контроль за транспортно-заготівельними ви​тратами під час придбання матеріальних цінностей на стороні, правильне визначення повної собівартості придбаної продукції і матеріалів;

чітка організація обліку з тим, щоб своєчасно одержати до​стовірну інформацію про витрачання на виробничі потреби на​сіння, кормів, мінеральних добрив, нафтопродуктів, сировини і матеріалів кожною госпрозрахунковою одиницею;

контроль за своєчасністю і правильністю ведення складсько​го обліку, періодичне проведення інструктивних семінарів з ма​теріально відповідальними особами з питань правильного оформ​лення первинних документів і ведення складського обліку, до​тримання правил зберігання продукції і матеріалів.

Облік процесу заготівлі організовується і ведеться під керівництвом головного бухгалтера господарства і бухгалтера з обліку матеріальних цінностей. Як правило, організація обліку предметів і продуктів праці грунтується на основі оперативно-бухгалтерського (сальдового) методу обліку. Суть сальдового методу обліку матеріальних цінностей полягає в тому, що бух​галтерський і складський облік поєднують в оперативно-бухгал​терський облік. При цьому звіти матеріально відповідальних осіб про рух матеріальних цінностей після перевірки в бухгал​терії замінюють аналітичний облік. Застосування сальдового методу дає змогу усунути відставання між аналітичним і син​тетичним обліком, а також дублювання записів на складах і в бухгалтерії. В облікових працівників виникає можливість біль​ше уваги приділяти контролю за організацією зберігання і облі​ку матеріальних цінностей безпосередньо на складах, за своє​часним і правильним документальним оформленням операцій руху їх.

Важливою умовою підвищення контрольних функцій обліку за збереженням і ефективним використанням предметів і про​дуктів праці є: обов'язкове зважування, вимірювання та пере​рахування продукції і матеріалів; своєчасне проведення інвен​таризації; скорочення зайвих проміжних складів; визначення кола осіб, відповідальних за приймання і відпуск матеріальних цінностей; укладання письмових договорів про повну матеріальну відповідальність; звільнення і переміщення матеріально відповідальних осіб лише за погодженням з головним бухгалте​ром господарства; визначення переліку посадових осіб, яким на​дано право підписувати документи на одержання і відпуск зі складів продукції і матеріалів; встановлення чіткої системи документообороту і порядку оформлення операцій руху продукції і матеріалів; своєчасне відображення в бухгалтерському обліку наслідків інвентаризації і вибіркових перевірок наявності мате​ріальних цінностей; періодичне вдосконалення розроблених норм зберігання запасів і витрачання продукції та матеріалів; широ​ке впровадження ефективних засобів механізації і автоматиза​ції обліку предметів та продуктів праці.