Бухгалтерский учет

Для обліку процесу заготівлі застосовують типові фор​ми облікової документації. Первинні документи на одержання і відпуск матеріальних цінностей мають бути заздалегідь про​нумерованими і належно оформленими. Вони дійсні за наявності відповідних підписів на дозвіл відпуску та одержання продук​ції чи матеріалів.

Метою обліку витрат та визначення собівартості процесу заготівлі є документоване, своєчасне, повне і достовірне відображення фактичних витрат в грошовому виразі на процес заготівлі, а також контроль за раціональним і економним витрачанням різного роду ресурсів.

При цьому, матеріальні витрати становлять вартість цінностей (матеріалів), використаних на обслуговування виробничого процесу шляхом забезпечення сировиною, насінням, паливом, та іншими засобами і предметами праці.

Вартість матеріальних ресурсів та послуг, що входять до елементу "Матеріальні витрати", включає ціну їх придбання без урахування податку на добавлену вартість (за винятком випадків, коли це передбачено законодавчими актами), витрати на транспортування, зберігання та доставку, які здійснюються сторонніми організаціями.

Вартість матеріальних ресурсів, які відносяться до собівартості заготівлі, зменшується на вартість зворотних відходів. Зворотні відходи - це залишки сировини та інших матеріальних ресурсів, які відповідно до встановленої технології передаються до інших цехів і підрозділів як повноцінний матеріал для виробництва інших видів продукції (виконання робіт, надання послуг).

Зворотні відходи оцінюються за зниженою ціною вихідних матеріалів (напівфабрикатів), якщо відходи можуть бути використані в основному (промисловому) виробництві, але з підвищенням витрат (зниженням виходу готової продукції), для потреб допоміжного виробництва, виготовлення предметів широкого вжитку (товарів культурно-побутового і господарського призначення) чи реалізовані стороннім підприємствам і організаціям.

Класифікація документів

Класифікація документів поділяє їх на декілька груп за певними ознаками:

За призначенням – документи поділяються на розпорядчі (накази), виправдні (документи, що посвідчують витрати взятих у підзвіт коштів), бухгалтерського оформлення (оборотні відомості), комбіновані (авансовий звіт).

За порядком складання документи поділяються на первинні (накладна) і зведені (журнал реєстрації господарських операцій).

За охопленням операцій документи поділяються на разові і накопичу вальні (що накопичують відомості, взяті з разових).

За місцем складання документи поділяються на внутрішні (тобто складні на підприємстві) та зовнішні (складені на інших підприємствах).

За кількістю позицій документи поділяються на одно позиційні та багато позиційні.

За технікою складання документи поділяються на такі, що опрацьовані за допомогою обчислювальної техніки і в ручну.

Визначення повної собівартості реалізованої продукції і визначення фінансових результатів від реалізації

Собівартість товарної продукції (продукції, що реалізується) характеризують витрати на виробництво та збут протягом усього циклу.

Фінансові результати підприємств складають прибутки від реалізації про​дукції, виконаних робіт, наданих послуг, а також від позареалі​заційної діяльності.

Прибуток у підприємствах визначають як різницю між ви​ручкою за реалізовану продукцію, надані послуги, одержані доходи від позареалізаційної діяльності і повною собівартістю реалізованої продукції, наданих послуг, різних витрат і втрат від позареалізаційної діяльності.

Прибуток або збиток — це кінцевий фінансовий результат діяльності підприємства. Він залежить від обсягу і структури реалізованої продукції в натуральних вимірах (центнери, тон​ни), зміни собівартості реалізованої продукції та реалізаційних цін на сільськогосподарську продукцію.

Прибуток є частиною додаткового продукту, вираженого в грошовій формі, який повністю або частково надходить у роз​порядження підприємства після реалізації продукції. Основні складові частини формування фінансових результатів — валова продукція, валовий і чис​тий доход (прибуток). Ці показники мають вартісний вираз і знаходять своє відображення у .звітах сільськогосподарських підприємств.

Реалізація продукції є завершальною стадією циклу кругообігу господарських засобів. В процесі реалізації стабільно працююче підприємство повертає всі витрати на вироблення продукції та її збут, а товар перетворюється в гроші.