Бухгалтерский учет

Для виявлення фінансового результату від реалізації необхідно порівняти такі показники: фактична собівартість реалізованої продукції, яка склалась на підприємстві і фактичну виручку за неї, одержану від покупців.

В бухгалтерському обліку використовується система рахунків, де обліковують процес реалізації продукції, виконаних робіт і наданих послуг.

Це рахунок 90 – “Собівартість реалізації”. На ньому узагальнюється інформація про собівартість готової продукції, виконаних робіт і наданих послуг. За дебетом цього рахунку відображається фактична собівартість реалізованої продукції, а за кредитом – списання цієї суми в дебет рахунку 79 “Фінансові результати”.

Рахунок 90, як правило, закривається в кінці звітного періоду.

Для обліку реалізації інших активів підприємства, наприклад, іноземної ваолюти, використовують рахунок 71 “Інший операційний дохід”.

Облік прибутків (збитків) від господарсько-фінансової ді​яльності підприємств відображують на синтетичному рахунку 79 «Фінансові результати». Цей рахунок щодо балансу — активно-пасивний. Суму одержаного прибутку відображують у пасиві, а збитку — в активі першого розділу бухгалтерських ба​лансів (місячного, квартального, річного).

За своїм економічним змістом рахунок 79 відносять до обліку господарських коштів та їх джерел, а за структурою—до фінансово-результативних. На рахунку 79 обліковують фінансові результати від реалІзаційноЇ та позареалізаційної діяльності. До останніх відносять еконо​мічні санкції, одержані і оплачені, несвоєчасне (прострочене) надходження і списання коштів дебіторської і кредиторської за​боргованості, збитки і відшкодування від стихійного лиха, втра​ти від уцінки залишків товарно-матеріальних цінностей, інші до​ходи і втрати, які не включають у витрати виробництва і обігу. Протягом року облік на рахунку 79 «Прибутки (доходи) і збит​ки» ведуть розгорнуто, тобто окремо відображують по кредиту прибутки, а по дебету — збитки. У квартальних і річному звітах сальдо по рахунку 79 згортають і відображують або в активі балансу збиток, або в пасиві прибуток.

Аналітичний облік прибутків (доходів) і збитків ведуть за статтями, передбаченими бухгалтерською звітністю.

Записи на цих аналітичних рахунках протягом року здійсню​ють за плановою собівартістю реалізованої продукції, наданих по​слуг і робіт, а наприкінці року, після визначення фактичної собі​вартості продукції, коригують планову собівартість і фінансові результати на рахунку «Реалізація».

Господарські операції по дебету рахунка 79 передбачають відображення збитків підприємства і зменшення прибутків.

Важливе значення для ефективного розвитку підприємств має оптимальний розподіл прибутку.

Державний вплив на основні напрями використання прибут​ку здійснюється через податки, податкові пільги, економічні санкції тощо. Та частина прибутку, яка залишається після від​рахувань у бюджет, самостійно розподіляється підпри​ємством за передбаченими напрямами його використання у плані економічного і соціального розвитку підприємства.

Список використаної літератури:

Бухгалтерський облік на сільськогосподарських підприємствах. За ред. М.Ф. Огійчука. К.: Урожай, 1994 р.

В.П. Завгородний. Бухналтерский учет, контроль и аудит в системе управления предприятием. – К.: Издательство «Ваклер», 1997.

Бухгалтерський облік у сільскомй господарстві: Підручник для вузів / за ред. Ю.Я. Литвина. – К.: Вища школа, 1993.