Бюджетные системы (Шпаргалка)

Файл : шпоры по бюджетным системам.doc

1. Бюд/жет як економічна категорія

бюджет є провідною ланкою державних фінансів. Його суть полягає в його призначені – фінансове забезпечення виконання державою її функцій (економ соціальн управлінськ оборонної ) Бюджет як економічна категорія відображає відносини з приводу формування централізованих та загальнодержавних і регіональних фондів призначених для реалізації функцій держави.

Спеціальними ознаками даних відносин є :

1.Бюджет виконує перерозподільчі функції (між галузями, регіонами, верствами населення, а також перерозподіл у часі )

2.Всеохоплюючий характер відносин

3. Законодавче регулювання здійснюється в 3 напрямках ( закон “ Про бюджетну систему “ , закони , що регламентують надходження доходів і формув фінансових видатків , прийняття щорічного закону про бюджет України на наступний рік. Економічна роль бюджету в країні визначається насам пред фінансовою моделлю країни за послідовністю розподілу ВВП ( ринкова та адміністративна економіка ). У ринковій економіці створений ВВП розподіляється між його виробниками ( робітники , підприємці ) , а потім відбувається формування бюджету країни шляхом стягнення податків. В центрі такої моделі – платник податків . При адм моделі держава спочатку централізує частину ВВП , а залишок розподіляє між його виробниками . В центрі такї моделі – держава. За рівнем централізації розрізняють умовно такі моделі : Амер 20-30% Західно-европ 30-40% , скандинавська 50-60%. Бюджет як економічна категорія характерезує рух грошових потоків між державою з одного боку і юридичними та фізичними особами з іншого. Цьому процесу притаманний суперечливий характер . Шляхи вирішення суперечливості : 1 )встановлення оптимальних пропорцй розподілу ВВП ( рівень централізації в бюджеті). Критерієм оптимальності будуть економічне зростання та соціальна стабільність в суспільстві. 2) забезпечення постійного зростання ВВП( оскільки теоретично потреби держави відносно стабільні то при зростанні ВВП рівень його централізації буде зменшуватись .

_____________________________________________________

2. Бюджет як фінансовий план

Як фінансовий план бюджет являє собою розпис доходів та видатків держави . Враховуючи включну роль буджета для суспільства і держави він завжди закріплюється у вигляді закону. Видатки бюджету їх склад та обсяг визначаються обсягом функцій які бере на себе держава, яку модель регулювання економіки вона використовує, який ступінь соціального захисту провадить . Доходи характерезують податкову політику держави. В Україні б-т як фінансовий план має відмінності від б-ту як економічної категорії оскільки до нього включаються фонди цільового призначення . Для оцінки реальної бюджетної політики необхідно аналізувати структуру доходів і видатків чистого бюджету тобто без цільових фондів. Включення цих фондів до бюджету пояснюється наступним : 1) надання цим фондам законої сили 2) необхідність здійснення державного контролю за ціми фондами . Стан бюджету як фінансового плану характерезується наявністю таких показниками : 1 рівновага доходів та витрат 2) перевищення доходів над витратами 3) бюджетний дифіцит ( при його наявності визначаються джерела його покриття емісійні або неемісійні ) . Як фін план б-т затверджується та законодавчо оформлюєься органами законодавчої та представницької влади.

______________________________________________________

3. Роль бюджету у фінансово кредитному механізмі

ФКМ – сукупність фінансових методів впливу на соціально-економічний розвиток економіки.

Він включає дві підсистеми :Фін забезпечення та фін регулювання.

Фінансове забезпечення включає наступні форми ( самофінансуваня кредитуваня акціонерний капітал бюджетні асигнув( розглядаються або як допомога або як засіб регулювання цін та конкуренції )

Фінансове регулювання включає : 1 методи ( сальдовий , нормативний ) , 2 інструменти ( платежі , відрхування , податки)

3 Важелі впливу :

Направлення впливу ( санкції стимули )

Види ( норми і нормативи , форми та методи формування доходів, принципи та методи фінансування та кредитування )

4 Організаційно-управлінський блок ( фінансове право , контроль , плануваня )

______________________________________________________

4.Причини та наслідки Бюджетного дифіциту